Eşit, Adil ve Kapsayıcı Eğitim

Eğitim kurumlarının ve öğrenme süreçlerinin; cinsiyet, etnik köken, dil, din, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyoekonomik durum vb. özelliklerden bağımsız olarak tüm çocukların ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde düzenlenmesi, yüksek nitelikli bir eğitim sistemi ve ayrımcılığın olmadığı bir toplum inşa etmek için olmazsa olmaz koşuldur.  Eşit, adil ve kapsayıcı bir eğitim deneyimi farklı nedenlerle dezavantajlı durumda olan tüm çocukların eğitim hakkının sağlanması için kritik önemdedir. 

Adil ve kapsayıcı eğitim, bireylerin farklı özelliklerine ve koşullarına ilişkin önyargılardan ve olumsuz tutumlardan kaynaklanabilecek dışlanmayı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmayı ve eğitim ortamının tüm çocukların ait, rahat ve güvende hissettikleri bir alan olmasını sağlamayı amaçlar. Farklı nedenlerle okul dışında kalan ya da olumsuz eğitim deneyimleri yaşamaya devam eden çocukların varlığını ve onların bu alanda iyileştirmelere olan gereksinimlerinin altını çizer. Eğitimciler, politikacılar, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları tarafından kapsayıcı eğitim yaklaşımının benimsenmesi, önce tüm çocukların eğitime erişebilmesi, sonra bulundukları okulun onların sosyal ve duygusal güvenliklerini gözeten kurumlar olabilmeleri için ön koşuldur.

Kapsayıcı anlayış gözetilerek düzenlenen eğitim ortamlarının öğrencilerin eşit olarak katılım gösterebileceği alanlara sahip olması, her çocuğun öğrenmesini garanti altına alacak olanaklar yaratması gerekmektedir. Öğretmenlerin iletişim dilini, kapsayıcılığı, sosyal adaleti, eşitliği sağlamak için kullandığı ve bu nedenle bakış açılarının esnek ve kapsayıcı bir eğitim kurgusuna hizmet edecek şekilde güçlenmiş olması ayrıca önemlidir. Bu bağlamda “Kapsayıcı Eğitim” kazanımlarının en yüksek düzeye getirilebilmesi için eğitimcilerin bireysel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra veli-öğretmen-idare arası ilişkiler ve öğrenmeyi destekleyebilecek olan erişilebilir bir materyal havuzu ayrıca önem arz etmektedir. 

Bu tema altında yapılan başvurular  eşit, adil ve kapsayıcı eğitim alanında gerçekleştirilen uygulama ve araçlara ilişkin olmalıdır.